Welkom - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Welkom

Welkom

Radio SPI wijdt zijn uitzendingen aan de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en ... in het bijzonder aan de oudste onder hen: Maitreya.
Maitreya is het hoofd van deze groep wijzen, die onder verschillende benamingen bekend zijn in esoterische kringen. Maitreya vervult momenteel de functie van Christus en wereldleraar voor het Watermantijdperk waarin de mensheid nu evolueert. Dat is vandaag ver van algemene kennis. Niet in het minst omdat de christelijke godsdiensten historisch en informatief gefaald hebben in hun interpretaties van de ware natuur en de boodschap van de discipel Jezus 2000 jaar geleden. Dat maakt het begrijpen van de menselijke evolutie, haar doel en de achterliggende realiteit van het leven vandaag zo goed als onbegrijpelijk voor het Westen. Ook het bestaan van onze Geestelijke Hiërarchie van Meesters van Wijsheid is daarom zo ontoegankelijk. De in de menselijke geschiedenis relatief jonge disipline die de 'wetenschap' wordt genoemd en die de kennis van het leven op een drastische en dramatische manier heeft beperkt tot wat empirisch is 'bewezen' is een tweede hinderpaal om de esoterische werkelijkheid en de wetten van het leven te kunnen aanvaarden.

Het is trouwens pas sinds 1875 dat de Russische Helena Blavatsky (zie foto links) voor het eerst in het Westen het bestaan van  de Meesters van Wijsheid heeft bekend gemaakt via ondermeer twee lijvige werken 'Isis ontsluierd' en 'De  geheime Leer'. Wat hun rol is, hoe een mens gaat behoren tot de verschillende graden van discipel en uiteindelijk Meesters van Wijsheid, wat het plan is achter onze evolutie, waarom dat zolang geheim is gebleven, en veel andere prangende vragen worden in de boeken van Helena Blavatsky, Alice Bailey en Benjamin Creme beschreven. Naast, op vraag van Maitreya en zijn Meester, het introduceren van de vereiste werkwijzen en veranderingen, die de mens wacht in de nabije toekomst om de nieuwe watermanenergieën vorm te geven, is de getuigenis van Benjamin Creme over de relatie Meester-discipel en Meesters-mensheid van onschatbare waarde voor het ontwikkelen van de toekomstige spiritualeit op de planeet. Voorlopig zullen we ons hier beperken tot de INFORMATIE dat de Meesters van Wijsheid de bewakers en beheerders zijn van het evolutieplan en van alle energieën die onze planeet bereiken en het Plan helpen ten uitvoer brengen. Hun terugkeer is één van de belangrijkste hoogtepunten in de hele menselijke geschiedenis en het is daarom des te meer verwonderlijk dat deze informatie zo weinig weerklank vindt in de media van deze wereld.

De enige echte informatie over de progressie, voorwaarden en gevolgen van deze terugkeer vindt u, zoals eerder vermeld, in de website van SHARE NEDERLAND,
Share International https://share-international.org/ (engels) en Partage International https://partageinternational.org/ (franstalig) maar vooral in het uitgebreide aanbod boeken en de lezingen van BENJAMIN CREME .

Om echt te begrijpen waar het over gaat is wel wat meer inspanning nodig dan een paar pagina's lectuur.  De te verwerken informatie is niet min. Het gaat om een totaal andere manier van denken die de mens zich de volgende 2000 jaar zal eigen moeten maken en die tot nog toe slechts gedeeltelijk verwoord is in idealen.
Niemand en evenmin de programmamakers van Radio SPI of Radio Partage zijn woordvoerder of spreekbuis van Maitreya, Benjamin Creme, Share International, Partage International of Share Nederland. Niemand voert opdrachten uit in hun naam. Wie enigszins vertrouwd is met de informatie en Maitreya en/of een andere Meester onder verschillende vormen heeft ontmoet, tracht te werken onder invloed van zijn ziel.
Eigen ervaring motiveert, maar in onze woorden, acties, projecten en programma's zijn we slechts persoonlijk verantwoordelijk en dan nog slechts in die mate dat we ons deel van het Plan begrijpen en tot uitvoer weten te brengen. De Meesters en Maitreya gaan uit van vrije wilsbeschikking en van de vrije inbreng zonder organisatie.

Verantwoordelijkheid van de media

Die vrije wilsbeschikking geldt ook voor elk individu en de mensheid in haar geheel, die deze informatie al of niet te hore heeft gekregen. Dat is de enige reden dat de terugkeer zo lang op zich laat wachten: zolang niet voldoende mensen op de hoogte zijn gesteld om er een gefundeerde opinie over te kunnen vormen en zolang er geen formele uitnodiging komt voor Maitreya en de Meesters, kunnen zij zich niet openlijk kenbaar maken. Sinds 1982, toen Benjamin Creme voor de eerste maal tijdens een persconferentie, meer bepaald op 14 mei 1982 in Los Angeles, verklaarde dat Maitreya in Londen was, werd ook bekendgemaakt dat die uitnodiging moest worden geformuleerd door een representatief aantal belangrijke wereldmedia. Dat is nog niet gebeurd. Ondertussen is er wel al progressie gemaakt door Maitreya en is die voorwaarde niet meer actueel of primordiaal. Meer hierover vindt u in de bovenvernoemde website van Share Nederland

Doel van Radio SPI

 • Mensen laten nadenken en van gedachte laten wisselen over de levensvragen, de esoterische wetten van het leven, politieke en
  economische structuurveranderingen, maatschappelijk besef en meer bepaald over de terugkeer van Maitreya en de Meesters van Wijsheid.


 • Een netwerk uitbouwen van mensen en groepen die het idee van de terugkeer daadwerkelijk willen steunen en bekendmaken.


Voorgeschiedenis van Radio SPI

Van eind 2010 tot mei 2013 was de internetradio Radio SPI 24/24 en 7/7 te horen. Vooral met muziek en 's avonds met enkele programma's in het Nederlands of het Frans. Het was een persoonlijk initiatief. Enerzijds om uitputtende lezingen te vervangen die een enorme tijd- en geldinvestering vragen en met heel weinig resultaat. Anderzijds heeft er de laatste 10 à 15 jaar ook een mentaliteitsverandering plaatsgevonden. De jonge generatie communiceert anders en is minder geneigd naar lezingen te gaan. Waarom ons verplaatsen als we alles via internet kunnen opzoeken, zeggen ze mij. Waarom hen hierin niet tegemoet komen ? Een andere reden, en niet de minste, was om aan te tonen aan onze Franse vrienden dat een eigen radio wel doenbaar was. Onze Franse collega's zijn met veel meer en meer capabele mensen en beschikten over veel meer materiaal.
Wegens familiale omstandigheden, verbouwingen en weldra verhuis kon ik vanaf midden 2012 niet genoeg tijd meer vrijmaken voor de ontwikkeling van Radio SPI.
Ondertussen is die situatie uitgeklaard, de nieuwe studio is klaar en onze franstalige vrienden zijn uiteindelijk Radio Partage begonnen en hoereee ze doen het prima. We kunnen ons dus samen met denkgenoten uit Nederland aan de nederlandstalige programma's beginnen wijden.

Beoogde ontwikkeling

 • Radio SPI is ontstaan uit een drang om meer mensen te bereiken. De technische mogelijkheden zijn met de tijd ook veel ruimer geworden. Internetradio is één van de vele manieren om het nieuws bekend te maken waarbij ik zoals veel mensen van diverse nationaliteiten de afgelopen 35 jaren heb geput uit de overkoepelende geest en de inspiratie van de de Meesters om Benjamin Creme te helpen die terugkeer van Maitreya en de Meesters bij het grote publiek bekend te maken, maar samenwerkingsverbanden en inbreng van gelijkgestemden met ervaring hierin zijn noodzakelijk om de diversiteit op een hoger niveau te tillen.

 • Twee andere niet onbelangrijk aspecten zijn het taalgebruik en de interactie met het grote publiek, de media en de politici. Misschien hebben wij ons taalgebruik naar hen die niet vertrouwd zijn met deze ingewikkelde en complexe esoterische materie niet goed aangepast en niet genoeg geluisterd naar het geschiedkundig gegroeide onbegrip. Wij hebben zeker teveel gepraat in boekentaal en op de manier hoe Benjamin Creme zijn lezingen structureerde. We hebben beslist te weinig gebruik gemaakt van onze eigen ervaringen en onze persoonliijke beleving. radio SPI maakt nog steeds programma's met een esoterische achtergrond, maar zijn volgens mij nu toegankelijk voor een breed publiek om hun denken naar de noodzakelijke vernieuwing te kunnen projecteren.

Het is uiteindelijk van het grootste belang dat mensen uit alle gelaagdheden van de bevolking met hun gevoel en beperkte verstandelijke kennis hierover, kunnen doordringen tot deze nieuwe werkelijkheid/werkelijkheden: het bestaan van een Geestelijke Hiërarchie en de Meesters van Wijsheid, leven op andere planeten, onze mogelijke samenwerking, de ware toedracht van godsdiensten, de diepere realiteit achter het materiële en visuele bestaan, het bestaan van onze ziel, de echte wetten van het leven, etc... . Een rudimentaire bekendmaking van deze werkelijkheid en het aangeven van de parallellen met het triviaal feitenmateriaal behoorde tot de taak van de media, maar dat is nog niet door journalisten en media begrepen. Met hier en daar wat meer openheid en de juiste instelling voor wat echt belangrijk is hadden heel veel vooropgestelde vooroordelen sinds 30 jaar uit de weg kunnen geruimd worden. De angst voor dogma's, sekten en hersengespoelde opvattingen zit er zo diep ingebakken door de vele misbruiken van de godsdiensten en religieuze fanatici uit verleden en heden, dat ons nooit echt te kans is gegeven om de informatie op grote schaal bekend te maken.  

Radio SPI is dus van plan om de boer op te gaan met de informatie en uiteindelijk ontmoetingen te organiseren met Zoom of lijfelijk aanwezig rond een tas koffie of een pintje, zodat meer mensen zich een idee kunnen vormen, hierover leren nadenken en zich hierover ook kunnen uitspreken.

Wij willen een werkateljee of laboratorium zijn om te trachten een brug te slaan tussen de esoterische kennis en de bestaande overtuigingen en kennis. En laten we eerlijk zijn het wijdverspreide bijgeloof en niet te vergeten het blind vertrouwen in pseudowetenschappelijke verklaringen en dito godsdienstige geloofsovertuigingen zullen het ons bijzonder moeilijk maken. Een hele uitdaging dus. Mensen en intellectuelen in het bijzonder overschatten vandaag de capaciteit van hun denken, wat vaak niet meer is dan een vorm van napraten en vergelijken. Echt vrij en origineel denken is er nog niet veel bij. Dat alles heeft te maken met de staat van ontwikkeling waarin de mens zich vandaag bevindt, namelijk halverwege materie en geest of halverwege dier en ziel. Alleen al de weerstand die er bestaat in vrijzinnige kringen om het woord 'geest' of 'god' te willen begrijpen of te aanvaarden of het 'goddelijke' in hun denken toe te laten, maakt het moeilijk om een grotere alomvattendheid van het leven verstaanbaar te maken.
En dat verklaart ook veel over hoe uiteindelijk de huidige beschaving omgaat met de problemen in de wereld en waarom we vanuit ons verstand (en vaak te weinig hart) niet in staat zijn om een totaalvisie in de problematieken te zien. Vandaar ook de moeilijkheid om bij conflicten compromisloze oplossingen m.a.w. een algemene consensus te vinden. Alleen dit aspect alleen al zal veel denk- en praatwerk vereisen.

We hopen dat we hierin een bescheiden bijdrage kunnen leveren. Maar gelukkig is de terugkeer van Maitreya en de Meesters zo imminent dat de meeste onduidelijkheid weldra zal worden wegenomen wanneer u hen openlijk aan het werk zult zien.

De initiatiefnemer
Hugo Van den dries
redacteur


ASBL TRANSMISSIONS
Organisme voor de transmissiemeditatie groepen en die de informatie over de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters van Wijsheid bekendmaken in Belgie

Verkooppunt van de boeken van Benjamin Creme, Patricia Pitchon en Gerard Aartsen
Wie ben ik ?
Professionele activiteiten in renovatie, administratie en als zelfstandig welzijnscoach, maar niet als doel op zich of om carrière te maken. Eerder uit noodzaak omdat men nu eenmaal geld moet verdienen. Hoofdzaak en meest zinvolle activiteit is sinds 1987 de bekendmaking van de terugkeer van Maitreya via lezingen, salons, geschriften, Radio SPI.  De traagheid van dit proces, aangekondigd sinds 1982 heeft natuurlijk wel een invloed gehad op mijn leven.

 • Afgestudeerd aan Instituut voor Journalisten (1995)
 • Doet individuele en groepstentoonstellingen met eigen werk (olieverf)
 • Organiseert samen met Martine Dupont in februari 1988 lezing en openbare transmissiemeditatie met Benjamin Creme in           Centrum
 • Getrouwd met Martine Dupont sinds 1988 en samen actief in het bekendmaken van de terugkeer van Maitreya en de                 Meesters van Wijsheid
 • Centrum 'De Vrije Mens-L'Etre Libre in St-Gillis (Brussel) (1987-1997)
 • Actief in transmissiemeditatiegroep sinds 1982 à 1983
 • Ontmoet Benjamin Creme in 1980 volgt vanaf dan de informatie van de terugkeer van Maitreya van zeer nabij
 • Begint studie boeken Alice A. Bailey, Baird T. Spalding, Yogananda, Muktananda, Blavatsky,.. vanaf 1978
 • Werkzaam in leefgemeenschap en alternatief centrum 'Stad van de Mens' (Elche) (1977-1980) (zie foto's hieronder)
 • Begint zich intensief te interesseren voor aardmagnetisme, esoterische genezing en begint te schilderen vanaf 1975
 • Studeerde 2 jaar aan St Lucas Brussel  Architectuur tot hij die studies onderbreekt om deel te nemen aan project 'Stad van de Mens' (Llauro, France en Elche (Spanje))
 • Heeft 1ste jaar Burgerlijk IR Bouwkunde/architectuur gestudeerd aan Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
 • Studeerde Latijn-Griekse Humaniora af aan Onze Lieve Vrouwecollege Vilvoorde
 • Begint boeken over yoga, astrologie, meditatie en psychologie te lezen vanaf 1969
 • Ging naar Sint-Albertuscollege Haasrode (lagere humaniora)
 • Geboren in Leuven in september 1953

 • Ciudad del Hombre - Stad van de Mens in Pussol (Elche) in 1979
  Comedor - eetruimte (1) - Ciudad - stadje met leef- en slaapgedeelte (2-4)
  Hugo's huisje aan oostkant met meditatieplateau (4)
   
  Terug naar de inhoud