09/2022

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Weldra een uitzending over ANGST - Bientôt une émission sur la PEUR

Vandaag de dag zit de mens met een enorm probleem: angst. De conjunctuur van het heden wordt door heel veel mensen als onzeker, angstaanjagend en gevaarlijk ervaren. De crisissen zijn mekaar de afgelopen decennia opgevolgd: de terreurdaden van IS, de bankencrisis, de migrantencrisis, de klimaatcrisis met een ontregeld klimaat, met hittegolven, overstromingen, stormen en immense branden tot gevolg, dan kwam er de wereldwijde pandemie en als klap op de vuurpijl de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis.

Maar het leven is in voortdurende ontwikkeling: niets gebeurt zonder reden....

En om te besluiten zegt Maitreya zelf:
Velen wachten in angst op mij, niet wetend wat de reden van hun verwarring is. Mijn vrienden, waar angst is, kan geen vertrouwen zijn. Waarom dan vasthouden aan angst? Mijn aanwezigheid manifesteert zich overal om je heen. Ontwaak voor dit feit. Open uw ogen voor de veranderingen in uw wereld, in uw eigen hart, in het licht van de vreugde in de ogen van uw kind. Herken aan deze tekenen dat Ik met jullie ben, mijn vrienden, en help de wereld te redden. [Bericht nr. 134 (Maitreya)

Aujourd'hui, les êtres humains sont confrontés à un énorme problème : la peur. La conjoncture actuelle est perçue par de nombreuses personnes comme incertaine, effrayante et dangereuse. Les crises se sont succédé au cours des dernières décennies : les actes terroristes de l'EI, la crise bancaire, la crise des migrants, la crise climatique avec un climat perturbé, entraînant des vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes et d'immenses incendies, puis la pandémie mondiale et, pour couronner le tout, la guerre en Ukraine et la crise énergétique.

Mais la vie est en constante évolution : rien ne se passe sans raison.....

Et pour conclure, Maitreya lui-même dit :
Beaucoup m'attendent dans la crainte, sans connaître la raison de leur confusion. Mes amis, là où il y a la peur, il ne peut y avoir de confiance. Alors pourquoi s'accrocher à la peur ? Ma présence se manifeste tout autour de vous. Réveillez-vous à ce fait. Ouvrez vos yeux aux changements dans votre monde, dans votre propre cœur, à la lumière de la joie dans les yeux de votre enfant. Reconnaissez par ces signes que je suis avec vous, mes amis, et aidez à sauver le monde. [Message n° 134 (Maitreya)

Hugo Van den dries | 17/9/2022
Terug naar de inhoud