Boeken - Livres

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Boeken - Livres

RadioSpi
Gepubliceerd door Hugo Van den dries in Newsflash · 17 september 2022
Tags: boekenlivresBenjaminCreme
Boeken lezen en studeren is belangrijk om zichzelf persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen....

1. Tweede handsboeken: romans, geschiedenis, cultuur, persoonlijke ontwikkeling, marketing,... uit persoonlijke bibliotheek van Hugo Van den dries via de website van Radio SPI.

2. Boeken van Benjamin Creme: aan te kopen via http://www.transmissionbelgium.be/nederlandse-boeken.html
Ze helpen om onze uitzendingen beter te begrijpen. De onderwerpen, die Radio SPI bespreekt, zijn niet simpel, toegegeven, maar ze zijn levensnoodzakelijk om te begrijpen wat de redenen en oorzaken zijn van wat achter de dagelijkse werkelijkheid gebeurt en hoe we ons denken en handelen moeten aapassen om een veilige en rechtvaardige toekomst een kans te geven.

In een wereld die materialistisch en ego gericht is, zoals ook in de persoonlijke ontwikkelings-business, maakt Radio SPI gratis internetradio om te helpen bij het begrijpen en aanvaarden van de hedendaagse veranderingen en rampen. Alles heeft te maken  met de ingang naar een nieuw Watermantijdperk met als hoofdact de terugkeer van Maitreya de Christus en de Meesters. Juiste menselijke verhoudingen, klimaat, het afbouwen van oorlog, wapens, honger en armoede en rechtvaardige economische en politieke structuren zijn de prioriteiten in het plan van evolutie. Het begrijpen en aanvaarden van hun terugkeer om opnieuw het juiste pad van evolutie te kunnen bewandelen in plaats van het evolutieve materialistische pad vandaag vraagt een verandering van ‘s mensen denken en handelen.

Ook de muzikale ondersteuning van Radio SPI is bewust gebeurd: het resultaat is een eclectische keuze van jazz, pop, rock, new age tot klassiek. Voor elk wat wils, maar we volgen niet de keuzes die vandaag bij populaire zenders worden gehanteerd.

En français:
Lire des livres et étudier est important pour le développement personnel et spirituel....

1. Livres d'occasion : romans, histoire, culture, développement personnel, marketing,... de la bibliothèque personnelle de Hugo Van den dries, via le site de Radio SPI.

2. Livres de Benjamin Creme : à acheter sur http://www.transmissionbelgium.be/livres-francais.html
Ils aident à mieux comprendre nos émissions. Les sujets abordés par Radio SPI ne sont pas simples, certes, mais ils sont indispensables pour comprendre les raisons et les causes de ce qui se passe derrière la réalité quotidienne et comment nous devons adapter notre pensée et nos actions pour donner une chance à un avenir sûr et juste.

Dans un monde matérialiste et égocentrique, comme aussi dans le domaine du développement personnel, Radio SPI fait des émissions gratuites via l'internet pour aider à comprendre et à accepter les changements et les catastrophes d'aujourd'hui. Tout est lié à l'entrée dans une nouvelle ère du Verseau avec le retour de Maitreya le Christ et des Maîtres comme acte principal. Les relations humaines justes, le climat, l'élimination progressive de la guerre, des armes, de la faim et de la pauvreté et les structures économiques et politiques justes sont les priorités du plan d'évolution. Comprendre et accepter leur retour pour pouvoir reprendre le bon chemin de l'évolution au lieu du chemin matérialiste actuel exige un changement dans la pensée et les actions de l'homme.

Le choix musical de Radio SPI a également été délibéré. Le résultat est un choix éclectique de jazz, pop, rock, new age et classique. Il y en a pour tous les goûts, mais nous ne suivons pas les choix utilisés dans les stations populaires actuelles.Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Terug naar de inhoud